top of page

פרטי עזרה תמיכה מעמותת חום.


למבקשים להירשם לתמיכה סלי מזון נזקקים, נא לשלוח את המסמכים הבאים.

(נציין שאנו לא מתחייבים לעזור לכם אלא הכל בכפוף לוועדה שמחליטה)

1 מכתב בקשה, מה הסיבה שבגינה אתם מבקשים סיוע ופירוט קצר על מצבכם ומסמכים רפואיים אם יש.

2 מכתב מעובדת סוציאלית אם יש.

3 תדפיסי שני בנקים לפחות משלושה חודשים אחרונים מכל הבנקים שיש לכם

4 מסמך יתרות בנק משני בנקים לבדיקת חסכונות. 

5 צילום תעודת זהות וספח גם של הילדים. 

6 זיכרו היטב, בשליחת המסמכים אתם מאשרים לנו לבדוק את מהימנות בקשתכם בכל האמצעים החוקיים שיראו לבודקים מטעמנו, כי אנחנו חייבים להיות הוגנים מול התורמים שסומכים עלינו.

7. תלושי שכר של ההורים 
8. מסמכים רפואיים אם חלילה יש
9. תרשמו מדוע אתם לא פונים לעמותות בעיר שלכם והרווחה יודעת עליהם ? ואם פניתם למי בדיוק ומדוע הם לא נותנים לכם?

את הכל יש לשלוח למייל hom200@gmail.com

למי שאין מייל נא לשלוח לכבוד עמותת חום לתד 2581 פתח תקוה .

בברכה 
עמותת חום

bottom of page